Testlab Geo-Services

Akreditovaná zkušební laboratoř naší společnosti Testlab Geo-Services provádí stanovení chemického  a izotopického složení zemního plynu, výpočet jeho dalších fyzikálně-chemických parametrů z naměřených hodnot a stanovení izotopického složení vody. Laboratoř je držitelem osvědčení o akreditaci č. 600/2021 vydaného Českým institutem pro akreditaci, o.p.s., jako zkušební laboratoř č. 1652. Laboratoř má tedy zavedený systém managementu kvality v souladu s normou ČSN EN ISO/IEC 17025:2018.

Nabízené akreditované testy

Zkouška

Stanovení složení zemního plynu plynovou chromatografií a stanovení jeho fyzikálně-chemických parametrů výpočtem z naměřených hodnot (podle SOP 01)

Stanovení δ13C v metanu metodou CRDS (podle SOP 03)

Stanovení δ13C v oxidu uhličitém metodou CRDS (podle SOP 04)

Stanovení δ18O a δ2H ve vodě metodou CRDS (podle SOP 06)

Stanovení δD v metanu metodou CRDS (podle SOP 08)

Stanovení δ17O ve vodě metodou CRDS (podle SOP 07)*

Stanovení rosného bodu vody v zemním plynu (podle SOP 09)

Stanovení rosného bodu uhlovodíků v zemním plynu (podle SOP 10)

Terénní stanovení koncentrace metanu (podle SOP 11)*

Stanovení δ13C v etanu a propanu metodou CRDS (podle SOP 12)*

Stanovení vyšších uhlovodíků C6+ pomocí TDS-GC (včetně odběru vzorku, podle SOP 13)*

Stanovení H2S, CO a odornatů pomocí infračervené detekce (podle SOP 14)*

Odběr vzorku plynu (podle SOP 05)*

Odběr vzorku vody (podle SOP 05)*

*označení neakreditované zkoušky

Chemické složení zemního plynu se stanovuje plynovou chromatografií s detektory FID a TCD plynovým chromatografem GC 7890A (Agilent Technologies). Stanovované složky jsou uhlovodíky (metan, etan, propan, isobutan, n-butan, neopentan, isopentan, n-pentan, hexany), helium, vodík, oxid uhličitý, kyslík a dusík. Vypočítávané fyzikálně-chemické parametry jsou spalné teplo, výhřevnost, Wobbeho index, hutnota a hustota.

Pro stanovení izotopického složení v rámci zkoušek č. 2 a 3 se používá spektrometr G2201-i (Picarro, Inc.); v rámci zkoušky č. 4 a pro stanovení izotopického složení kyslíku (δ17O) se používá spektrometr L2140-i (Picarro, Inc.). Stanovení izotopického složení vodíku (δD v metanu) se při zkoušce č. 5 provádí plynovým chromatografem GC 7820A (Agilent Technologies) a spektrometrem G2182-i (Picarro, Inc.).