Ochrana životního prostředí

Jsme ohleduplní vůči životnímu prostředí a klademe maximální důraz na jeho ochranu

Politika ochrany životního prostředí

Naše společnost jako provozovatel podzemních zásobníků plynu se zavázala ve své politice ochrany životního prostředí minimalizovat dopad její činnosti na životní prostředí.

Směrnice ochrany životního prostředí, jednotlivé metodické pokyny v oblasti ochrany ovzduší, vody, chemických látek a managementu odpadů spolu s cíli v ochraně životního prostředí jsou součástí širšího rámce ochrany životního prostředí v naší společnosti, ve které je zaveden systém Environmentálního Managementu ISO 14001.

Minimalizování dopadu činnosti společnosti na životní prostředí je založeno na preventivním přístupu a proaktivnímu jednání. K uskutečnění našich cílů v oblasti ochrany životního prostředí a dodržování všech zákonných požadavků je na každém podzemním zásobníku určena jedna nebo více osob zodpovědných za plnění požadavků v oblasti ochrany životního prostředí.

Ukazatele ochrany životního prostředí

Ochrana ovzduší

Ve společnosti je kladen značný důraz na ochranu ovzduší. Společnost při své činnosti vypouští do ovzduší převážně oxid uhličitý CO2, oxid uhelnatý CO, oxidy dusíku NOx a methan CH4. Společnost provozuje dvě zařízení  s povolením vypouštět CO2. Jedná se o Podzemní zásobník plynu Háje a Podzemní zásobník plynu Třanovice.

U podzemního zásobníku plynu Třanovice byl kladen zvýšený důraz na ochranu ovzduší, protože se PZP Třanovice nachází v Moravskoslezkém kraji, který trpí sníženou kvalitou ovzduší. Z tohoto důvodu bylo při výstavbě použito nejlepších dostupných technologií a navíc, došlo ze strany státních institucí ke zpřísnění emisních limitů NOx u turbosoustrojí kompresorů z 50 mg/mᶟ na 30 mg/mᶟ a u ohřevu plynu ze 100 mg/mᶟ na 80 mg/mᶟ.

Ochrana podzemních a nadzemních vod

Při provozu podzemních zásobníků plynu vzniká minimum odpadní vody podle zákona č. 254/2001 Sb. o vodách. Tato voda je biologicky čištěna na vlastních čistírnách odpadních vod a dále vypouštěna do příslušné vodoteče. Každá čistírna odpadních vod má stanovené emisní limity, jejich dodržování je pravidelně kontrolováno interními audity a státní správou. Dešťová voda je na některých podzemních zásobnících zachytávána a dále využívána pro závlahu zelených ploch.

Při těžbě zemního plynu ze zásobníku odstraněním vlhkosti vzniká tzv. ložisková voda, která je důlní vodou podle horního zákona č. 44/1988 Sb. Tato voda je zpětně zatláčena nebo odstraňována a nedochází k jejímu vypouštění do podzemních ani povrchových vod.

Řízení odpadů

Přístup Společnosti k odpadovému hospodářství je založen na na legislativou stanovené hierarchii, tj.: zabránit vzniku odpadu tam, kde je to možné, až poté následuje znovu použití, recyklace a jiné využití (např. energetické) a v poslední řadě jeho odstranění.

Při provozování podzemních zásobníků plynu a při realizaci investic vzniká celá řada odpadů, včetně nebezpečného odpadu. K tomu, aby byl minimalizován dopad na životní prostředí, byla učiněna nutná opatření jako shromažďování odpadu ve speciálních kontejnerech a nádržích, které jsou pravidelně testovány, on-line monitorovací systém a systém výstrah tak, aby nemohlo dojít k úniku. Přesto jsou ve společnosti přijata opatření pro případ havárie, které přesně specifikují kroky směřující k zabránění poškození životního prostředí.

Veškerý odpad je separován tak, aby co největší část byla recyklována. Pokud recyklace není možná, upřednostňujeme spalování odpadu před jeho skládkováním.

Biodiversita

Projekt Živé ostrovy

Cílem projektu je výsadba lučního biotopu typického pro danou oblast, jako náhrada za stávající zatravněné plochy v areálech jednotlivých PZP.

Výsadbou původních lučních rostlin, místo stávajícího travního porostu, dojde ke vzniku jedinečných biotopů v krajině, která je poznamenána lidskou činností. Technologické parky zásobníků se tak stanou vhodným místem pro život mnoha živočichů počínaje hmyzem až po malé savce a obratlovce. Vzniknou tak doslova „živé ostrovy“, které se budou zásadně odlišovat od zbytku okolní krajiny, a které budou ideálním místem k životu motýlů, blanokřídlých a dalších živočichů důležitých pro ekologickou stabilitu širokého okolí.

Výsadbou a způsobem péče, tj. sekáním pouze jednou ročně dosahujeme toho, že naše areály jsou téměř jedním živoucím organismem.

Při realizaci projektu jsme spolupracovali se zástupci agentury ochrany přírody a krajiny tak, aby došlo k využití maximálního potenciálu tohoto projektu.

Udržování a podpora biodiverzity je jedna z nejdůležitějších oblastí, ve kterých se naše společnost angažuje při ochraně životního prostředí.

Mimo výše uvedené přínosy se navíc sníží četnost údržby zatravněných ploch, a tím i finanční náklady.