Třanovice

Podzemní zásobník plynu (PZP) Třanovice se nachází na severní Moravě, jihozápadně 4-14 km od města Český Těšín. PZP je vybudován v prostorech bývalého ložiska plynu. Celé ložisko se skládá ze 4 celků, a to Nového pole, Západního pole, Čočky a Starého pole.

Historie

Výstavbě PZP předcházelo od roku 1982 do roku 1997 postupné přeskladňování plynu. Výstavba byla zahájena v zimě 1994.

Souběžně s vrtáním nových vrtů bylo zahájeno pokládání plynovodních a elektro přípojek od sond k areálu PZP. Následně byla zahájena realizace technologie sond s rádiovým přenosem dat, nových příjezdových komunikací a rekonstrukce stávajících příjezdních komunikací k sondám.

Výstavba stavebních objektů a provozních souborů vlastního areálu zásobníku byla zahájena v 07/1999. Stavební objekty a provozní soubory PZP Třanovice jsou situovány na ploše 2ha.

Zobrazit více

V letech 2009 – 2012 prošel s finanční podporou Evropské unie rozsáhlou modernizací spojenou s rozšířením skladovací kapacity na celkových 530 mil. m3 při těžebním denním výkonu až 8 milionů metrů kubických. Navýšení skladovací kapacity se dosáhlo zapojením doposud nevyužívané geologické struktury a snížením minimálního pracovního tlaku v zásobníku. Bylo nutné odvrtat deset nových sond, pět starých sond rekonstruovat a modernizovat technologie centrálního areálu.

Nově odvrtané i rekonstruované sondy bylo zapotřebí propojit s centrálním areálem zásobníku. Za tímto účelem bylo vystavěno 8,5 km nových plynovodů a rekonstruováno 5,5 km existujících plynovodů.

Nejrozsáhlejší stavbou byla kompresorová hala pro nové a výkonné turbokompresory Solar Turbines řady Taurus 60 a Taurus 70 o hmotnosti 40 tun, dopravené ze Spojených států amerických. Ty z provozního hlediska zvýšily flexibilitu zásobníku a umožňují dodávat zemní plyn z PZP Třanovice zpět přímo do přepravní plynárenské soustavy.

Celková modernizace nadzemní technologie centrálního areálu si mimo jiné vyžádala také novou náplňovou vestavbu sušících kolon, instalaci nové transformátorové stanice pro navýšení příkonu až na 1 MW, rekonstrukci potrubního dvoru, výstavbu nových mikrofiltrů a měřících tratí a pořízení soustavy vzduchových chladičů plynu.


Geologie

Z geologického hlediska je ložisko umístěno ve vrcholové části pohřbených údolí na severních svazích tzv. "Žukovského hřbetu", který je tvořen převážně karbonskými horninami. Hlavní ložiskový obzor představují bazální klastika spodního badenu, které vyplňují stará údolí karbonského reliéfu. Litologicky představuje badenský kolektor převážně jemně až hrubě zrnité pískovce a slepence. Ložisko se nachází ve střední hloubce 445 m a je charakterizováno expanzním režimem. Těsnění obzoru je zajištěno nadložními badenskými jíly a násunovou plochou karpatských příkrovů.


Nadzemní část:

Vlastní areál zásobníku se rozkládá na ploše 2ha a je tvořen následujícími celky : provozní budova, víceúčelový objekt, skladové hospodářství, filtrace plynu, kompresorová hala, sušení a ohřev plynu, předávací a regulační stanice, kotelna, potrubní rozvody, vodohospodářský objekt, skladové hospodářství, objekt náhradního zdroje.

Gas Storage CZ, a.s.

PZP Třanovice
Třanovice 274
739 53 Třanovice