Dolní Dunajovice

Podzemní zásobník plynu se nachází 6 km severně od Mikulova pod východním úpatím Pavlovských vrchů na katastrech obcí Dolní Dunajovice, Perná, Horní Věstonice, Dolní Věstonice a Březí. Je největším zásobníkem plynu v České republice.

Historie

Při regionálním seismickém průzkumu Karpatské čelní hlubiny byla v blízkosti obce Dolní Dunajovice objevena při Věstonickém zlomu nadějná struktura pro akumulaci uhlovodíků. Hned prvním vrtem byla v roce 1973 zjištěna významná akumulace zemního plynu v bazálních klastikách eggenburgu. Již během primární těžby zemního plynu bylo rozhodnuto, že po odtěžení cca 50% zásob bude na struktuře vybudován podzemní zásobník plynu.


Geologie

Drenážní horninu plynového ložiska uloženou v hloubce 1050m pod povrchem tvoří glaukonitické pískovce až prachovce, uložené místy až v sedmi hydrodynamických spojených vrstvách částečně oddělených nepravidelnými proplástky jílovců, takže tvoří jeden hydrodynamický celek. Vrchol struktury tvoří věstonický zlom o výšce skoku cca 150 m v úrovni mesozoických vápenců, na které přímo transgredovala eggenburgská klastika. Nadloží plynonosného horizontu tvoří vápnité jílovce, jejichž svrchní hranicí prochází rozhraní eggenburg - karpat. V jižní části struktury byla v karpatských sedimentech objevena ještě malá akumulace plynu v hloubce - 660 m.


Nadzemní část:

PZP má technologii jak pro vtláčení, tak i pro těžbu plynu, přičemž část technologie pro vtláčení i těžbu je společná. Součástí PZP jsou čtyři sběrná střediska. PZP je napojen na plynovody přepravní soustavy DN 700/500 PN 63 Uherčice - Dolní Dunajovice. Součástí PZP je nejenom centrální areál, ale i předávací stanice Horní Věstonice a čtyři sběrná střediska.


Technologie pro vtláčení se skládá z dále uvedených základních částí:

Vstupní filtry pro čištění plynu, měření množství plynu před vtláčením do zásobníku, čtyři boxerkompresory ČKD typ 4 JBK 240 s elektropohonem, chladiče plynu, odlučovače oleje pro odloučení oleje z plynu, sběrná střediska s měřícími a regulačními tratěmi sond, provozní sondy, plynovody s propojovacími kolektory.


Technologie pro těžbu se skládá z dále uvedených základních částí:

Provozní sondy a zařízení pro nástřik metanolu, sběrná střediska s měřícími a regulačními tratěmi sond, zařízení pro separaci (odvodnění ložiskové vody) a ohřev plynu (zvýšení teploty plynu před snížením jeho tlaku), sušením plynu (odstraněním vodních par z plynu) a regenerace glykolu, výstupní filtry pro čištění plynu, měření množství plynu před jeho expedicí do přepravní  soustavy, plynovody s propojovacími kolektory.

Pro sledování a řízení veškeré technologie PZP se používá řídící systém. Z hlediska operátora zajišťuje funkce: přehledné zobrazení stavu řízení technologického procesu, umožnění ručního zásahu operátora do řízení a archivaci průběhu řízení včetně varovných a havarijních hlášení.

Gas Storage CZ, a.s.

PZP Dolní Dunajovice
Perná 329
691 86 Perná