Oznamovací systém společnosti

Informace k oznamování nekorektního jednání

Máte podezření na nekorektní jednání? Svěřte se nám bez obav z následků či uplatnění odvetných opatření! Každé oznámení bude pečlivě posouzeno.

Nekorektním jednáním se rozumí protiprávní jednání podle zákona o ochraně oznamovatelů či jakékoliv jiné podezření na (potenciální) pochybení poškozující společnost Gas Storage CZ, s.r.o. nebo (potenciální) porušení zákonů, jiných právních předpisů nebo interních pravidel společnosti (např. Kodexu chování), nebo jiná jednání způsobující rizika týkající se společnosti, o kterých jste se dozvěděli v průběhu své práce nebo jiné obdobné činnosti nebo při jakémkoli jiném spojení se společností.

Od roku 2008 ve společnosti Gas Storage CZ, s.r.o. funguje Program prevence podvodného jednání, který byl od listopadu 2011 rozšířen na Program prevence nekorektního jednání proti zájmům společnosti. S účinností zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, a zákona č. 172/2023 Sb., který mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, byly tento program a dosavadní oznamovací systém společnosti uzpůsobeny všem požadavkům plynoucím z předmětných zákonů.

Oznamovateli a dalším osobám (např. osobám blízkým oznamovateli nebo osobám poskytujícím pomoc při šetření oznámení)  přiznává zákon a vnitřní předpisy společnosti chráněné postavení spočívající v ochraně jejich totožnosti a v zákazu odvetných opatření činěných vůči těmto osobám v souvislosti s podaným oznámením.

Činit oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému Gas Storage CZ, s.r.o. mohou také osoby, které pro společnost nevykonávají práci či jinou obdobnou činnost ve smyslu zákona. Ochrana se vztahuje i na takové oznamovatele vyjma případů vědomě nepravdivých oznámení.

Oznamovatel by měl mít oprávněný důvod se domnívat, že jím oznamované skutečnosti, které měl v době oznámení k dispozici, byly v době oznámení pravdivé. Zároveň by se při získávání dokladů k prokázání oznamované skutečnosti neměl dopustit jednání, které by mohlo mít charakter trestného činu.

Svá podezření můžete hlásit několika způsoby:

Vnitřní oznamovací systém společnosti Gas Storage CZ, s.r.o.

Vnitřním oznamovacím systémem společnosti lze oznámení podat:

 • Písemně elektronicky prostřednictvím emailové adresy: oznameni@rwe.com.

 • Písemně v listinné podobě na adresu: Gas Storage CZ, s.r.o., Limuzská 3135/12, 100 00 Praha 10 se zřetelným označením obálky „Neotvírat - výhradně k rukám příslušné osoby“.

 • Telefonicky na telefonních číslech uvedených u jednotlivých příslušných osob níže.

 • Po dohodě osobně v místě dohodnutém s příslušnou osobou.

Příslušnými osobami k posuzování oznámení jsou:

 • Mgr. Barbora Dřímalová
  Senior Specialist, Legal & Compliance a Compliance Officer Gas Storage CZ, s.r.o
  +420 737 200 708

 • Ing. Jiří Švejdar
  Manager, Company Office & Services
  +420 739 537 585 

 • Ing. Petra Trkalová
  Head of HR
  +420 739 535 802

 • Ing. Markéta Reguli
  HR Partner
  +420 739 536 040

Program prevence nekorektního jednání a vnitřní oznamovací systém společnosti má na starosti Compliance Officer.

Více informací ke zpracování osobních údajů v souvislosti s provozem oznamovacího sytému společnosti naleznete ZDE

Externí oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti ČR

V souladu se zákonem o ochraně oznamovatelů a v jeho rozsahu poskytuje Ministerstvo spravedlnosti ČR oznamovatelům externí oznamovací systém.

Více informací je uvedeno pod tímto odkazem.

Barbora Dřímalová

Dokumenty