Přerušitelné výkony

Nabízíme svým zákazníkům kromě dodatečných denních pevných výkonů také dodatečný přerušitelný vtláčecí výkon a těžební výkon. Tyto výkony jsou nabízeny v kWh/den a jejich nabídka není nijak omezena. Disponibilní výše závisí na objemu nominací na pevnou skladovací kapacitu a technických možnostech našich zásobníků. Pravděpodobná výše těchto výkonů může být odvozena z námi publikovaných denní dat.

Cena za přerušitelný vtláčecí nebo těžební výkon závisí na cenové nabídce zájemců o přerušitelný výkon. Vyhodnocujeme žádosti v pořadí podle nabídnuté ceny s uvedením nejvyšší ceny jako první, v případě nabídky shodné ceny podle časové značky přijetí žádosti.

Minimální ceny jsou následující (uvedené ceny jsou indikativní, aktuálně platné ceny jsou v našem GSN Nominačním portálu):

Přerušitelná kapacita
(čas objednání do 18:00 PD-1)

Vtláčecí výkon
[Kč/kWh]

Těžební výkon
[Kč/kWh]

1. 5. – 31. 8.

0,012

0,005

1. 9. – 31. 10. a 1. 3. – 30. 4.

0,010

0,010

1. 11. – 28. 2.

0,005

0,012

Intraday přerušitelná kapacita
(čas objednání od 18:00 PD-1 do 23:59 PD)

Vtláčecí výkon
[Kč/kWh]

Těžební výkon
[Kč/kWh]

1. 5. – 31. 8.

0,016

0,007

1. 9. – 31. 10. a 1. 3. – 30. 4.

0,015

0,015

1. 11. – 28. 2.

0,007

0,016

Typy přerušitelné skladovací kapacity

Přerušitelná skladovací kapacita může zahrnovat přerušitelný vtláčecí nebo těžební výkon. Jestliže Ukladatel využívá přerušitelný vtláčecí nebo těžební výkon, může mu být tento výkon skladovatelem snížen v případě, že je skladovatel povinen umožnit využití smluvně zajištěného pevného vtláčecího nebo těžebního výkonu. V tomto případě Ukladatel hradí pouze cenu za nepřerušenou část kapacity. Typy přerušitelné kapacity jsou určeny dle času podání požadavku. Tyto typy se liší také cenou, viz tabulka výše. Přerušitelná kapacita musí být objednána do 18:00 PD-1, dalším typem je Intraday přerušitelná kapacita, která může být rezervována i během plynárenského dne a to až do 23:59 PD.

Jaké jsou výhody a nevýhody využívání přerušitelných výkonů?

Výhodou přerušitelných výkonů je okamžitá dostupnost a nižší cena. Další výhodou je její flexibilita, kdy si Ukladatel sám volí mezi vtláčením či těžbou a stanovuje si výši výkonu i období dle jeho aktuální potřeby. Výhodou je i to, že ukladatel neplatí za výkony, o které si požádal, ale nebyly mu poskytnuty. Nevýhodou je možnost nenadálého přerušení skladovací kapacity ze strany skladovatele. Skladovatel se však zavazuje, že výkony přeruší pouze tehdy, pokud by využití přerušitelných výkonů současně znemožnilo využití smluvně zajištěných pevných skladovacích kapacit.

Pro koho jsou přerušitelné výkony vhodné?

Přerušitelné výkony jsou určena pro stávající Ukladatele. Ukladatelé si tak mohou pomocí přerušitelného výkonu krátkodobě zvýšit objem vtláčení nebo těžby plynu tehdy, pokud to je výhodné např. z finančních důvodů (cena plynu roste) nebo nezbytné např. z provozních důvodů (nárůst poptávky ze strany zákazníků).

Jak dlouho lze využívat přerušitelné výkony?

Krátkodobé přerušitelné výkony lze objednat na dobu jednoho plynárenského dne. Objednávku (požadavek) lze zadat neomezeně dlouho před termínem realizace, i na více dní najednou.

Jak objednat přerušitelné výkony?

Pokud máte zájem o využití přerušitelných výkonů a ještě s námi nemáte podepsanou rámcovou smlouvu, prosím kontaktujte nás.

Pokud již rámcovou smlouvu máte, můžete zadávat žádosti o tuto kapacitu prostřednictvím našeho GSN Nominačního portálu, do kterého mají přístup všichni naši zákazníci. Požadavek se podává jako kombinace požadované výše vtláčecího nebo těžebního výkonu a nabízené ceny. Podání požadavku nenahrazuje nominaci. Ta musí být následně podána v souladu se standardními podmínkami pro nominace.

Výhody

  • Okamžitá dostupnost

  • Nižší cena než pevná denní kapacita

  • Zákazník si definuje čas a objem

  • Jednoduché a pružné navýšení pevných výkonů

  • Zákazník si volí směr (těžba / vtláčení)

  • Velmi malá pravděpodobnost přerušení