Pevná skladovací kapacita

Dostupné množství Pevné skladovací kapacity

Dostupné od

Dostupné do

WGV

Cena*

Max. vtláčecí výkon**

Max. těžební výkon**

Další informace

Cena je fixní za nabízené období a nemění se dle délky období, na kterou si kapacitu zákazník objedná. * V případě že zákazník rezervuje nižší než celkový nabízený provozní objem, pak mu budou rezervovány poměrně i maximální těžební a vtláčecí výkony.


Aukce skladovací kapacity

Nabízíme pevnou skladovací kapacitu v transparentních aukcích. Podmínky vyhlášených aukcí jsou v souladu s platnou vyhláškou o Pravidlech trhu s plynem. Každý zájemce o účast v aukci je povinen před začátkem příslušné aukce potvrdit splnění podmínek účasti v aukci v Aukčním systému.

Skladovací kapacita je nabízena jako kombinace provozního objemu, vtláčecího výkonu a těžebního výkonu (tzv. "bundle") nebo jako různé kombinace těchto prvků. Konkrétní parametry nabízeného produktu jsou definovány v podmínkách vyhlášené aukce.

Aukce jsou vyhlašovány pro roční a měsíční skladovací kapacity.

Typy aukcí

Rostoucí

Rostoucí aukce začíná zadáváním požadavků jednotlivých účastníků v prvním kole.
V případě, že je součet všech požadavků v tomto či jakémkoliv dalším aukčním kole vyšší než
nabízená skladovací kapacita, následuje další aukční kolo, ve kterém se zvýší cena za
jednotku skladovací kapacity o hodnotu uvedenou v podmínkách aukce.
Aukce končí, pokud je po skončení aukčního kola součet požadavků na rezervaci skladovací
kapacity menší nebo roven nabízené skladovací kapacitě.
Aukce končí také v případě, kdy Skladovatel během přestávky mezi aukčními koly aktivuje
nabídku dodatečné skladovací kapacity.
Skončením aukce je účastníkům rezervována celá skladovací kapacita požadovaná pro
první skladovací období v posledním kole.
Zůstane-li část skladovací kapacity nabízené pro první období po posledním aukčním kole
nerezervována, je tato část skladovací kapacity poměrně alokována požadavkům z
předposledního aukčního kola pro první období s tím, že před zahájením poměrné alokace
jsou požadavky z předposledního kola sníženy o požadavky z posledního aukčního kola.
Skladovací kapacita se pro druhé a další období alokuje stejným algoritmem jako pro první
období s tím, že výše alokované kapacity pro druhé a další období nesmí překročit
alokovanou skladovací kapacitu pro předcházející období.
Cena za rezervovanou skladovací kapacitu se použije z příslušného aukčního kola, ve kterém
byla kapacita alokována

Klesající

Klesající aukce začíná prvním aukčním kolem, ve kterém může každý účastník zadat
požadavek na skladovací kapacitu. Jednotlivé požadavky jsou okamžitě po jejich zadání
uspokojeny (tj. nejdříve zadané požadavky jsou uspokojeny nejdříve). V případě, že je součet
všech požadavků ve všech proběhlých aukčních kolech nižší než nabízená skladovací
kapacita, následuje další aukční kolo, ve kterém se sníží cena za jednotku skladovací kapacity
o hodnotu uvedenou v podmínkách aukce. Pokud některý účastník zadá požadavek během
poslední minuty aukčního kola, prodlužuje se toto kolo o jednu minutu.
Aukce končí, pokud je součet všech zadaných požadavků roven nebo vyšší než nabízená
skladovací kapacita a zároveň nebyla aktivovaná dodatečná skladovací kapacita.
V případě, že došlo k aktivaci dodatečné skladovací kapacity, končí aukce, pokud je součet
všech zadaných požadavků roven nebo vyšší než nabízená skladovací kapacita zvýšená o
dodatečnou skladovací kapacitu.
Aukce končí také v případě, pokud by cena následujícího aukčního kola byla nižší než
Skladovatelem stanovená minimální cena (tuto cenu stanovuje Skladovatel před zahájením
aukce, není však publikována).
Účastníkům je vždy rezervována celá požadovaná skladovací kapacita za cenu daného
aukčního kola.
Pokud po posledním aukčním kole zůstane část nabízené skladovací kapacity nealokována,
tato kapacita zůstává volnou skladovací kapacitou a může být nabídnuta v dalších aukcích.

Denní skladovací kapacita

Denní skladovací kapacitu nabízíme jako pevnou nebo přerušitelnou skladovací kapacitu. Podmínkou pro rezervaci denní skladovací kapacity je uzavření příslušné rámcové smlouvy.

Pevná denní skladovací kapacita se přiděluje formou "First come, first served". V případě nabídky samostatné těžební nebo vtláčecí kapacity zveřejňujeme dostupné množství, cenu a období, na které nabízíme pevnou denní skladovací kapacitu, v našem Nominačním portálu, kde je možné si ji objednat. V případě provozního objemu a jeho kombinace s těžební a/nebo vtláčecí kapacitou, zveřejňujeme nabídku na našich webových stránkách v tabulce výše a kromě přidělování formou "First come, first served", umožňujeme též přidělování formou elektronických aukcí. Objednávky probíhají formou emailové žádosti zaslané na adresu gs.info@rwe.com. Objednávka musí obsahovat následující údaje:

  • identifikace společnosti,

  • období od/do,

  • požadované množství provozního objemu v kWh,

  • identifikaci smlouvy, ke které má být kapacita připojena (stávající smlouva nebo nová smlouva). 

Přehled aukcí

Přehled aukcí na skladovací kapacitu

V aukcích nabízíme také tyto produkty

FIST

Produkt FIST je založen na výpočtu finální ceny za skladovací kapacitu na základě SW spreadů

WBS

WBS je založen na pružném oceňování skladovací kapacity na základě rozdílu cen různých období

Opce

Opce umožňuje zákazníkovi rozhodnout se o koupi skladovací kapacity v delším časovém horizontu